Hướng dẫn truyền công bang hội trong VLTK Mobile

Truyền công bang hội là tính năng dành cho các thành viên trong cùng bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile, sau khi truyền công thì cả 2 nhân vật sẽ nhận được thêm nhiều điểm kinh nghiệm quý báu.

Điều kiện tham gia

Nhân vật đã gia nhập bang hội.

Nhân vật truyền công có cấp độ 30 trở lên.

Nhân vật nhận truyền công có cấp độ 15 trở lên.

Nhân vật truyền công và nhận truyền công phải chênh lệch từ 3 cấp trở lên.

Chỉ có thể truyền công giữa các thành viên cùng bang hội.

Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể truyền công 1 lần và nhận truyền công 2 lần.

Nhân vật nhận truyền công sẽ được kinh nghiệm nhiều hơn nhân vật truyền công.

Cách thức tham gia

Cách 1: Tại giao diện thành viên bang hội, ấn chọn thành viên mà các bạn mong muốn, sau đó chọn truyền công hoặc xin được truyền công.

Hướng dẫn truyền công bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Cách 2: Ấn xem thông tin nhân vật, sau đó chọn truyền công hoặc xin truyền công.

Hướng dẫn truyền công bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Nếu đối phương đồng ý, cả 2 nhân vật sẽ được đưa về bản đồ bang hội và bắt đầu tiến hành truyền công.

Hướng dẫn truyền công bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Hướng dẫn truyền công bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể truyền công 1 lần và nhận truyền công 2 lần.

Hướng dẫn truyền công bang hội trong Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile

Phần thưởng

Điểm kinh nghiệm.

Điểm cống hiến bang hội.