Hệ thống khoáng trong OMG 3Q

Trong OMG 3Q, các bạn có thể chiếm mỏ khoáng có phẩm chất khác nhau. Các bạn có thể thông qua đánh thắng lính bảo vệ khoáng để chiếm mỏ khoáng. Khi chiếm được mỏ khoáng, mỏ sẽ duy trì sản xuất tài nguyên trong vòng tám giờ cho các bạn.

Hệ thống khoáng trong OMG 3Q

Ngoài ra, các bạn còn có thể chiếm mỏ khoáng của những người chơi khác.

Hệ thống khoáng trong OMG 3Q