Mẹo đạt điểm S trong Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi

Ngôi Sao Thời Trang: Hướng dẫn đạt điểm S màn 1 – 3 (Thiếu Nữ)

Dưới đây là tổng hợp các bài thi đạt điểm S tại cấp Thiếu Nữ. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 1

Chặng 1 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bài 1

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-1

Bài 2

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-2

Bài 3

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-3

Bài 4

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-4

Bài 5

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-5

Bài 6

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-6

Bài 7

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-7

Bài 8

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-8

Bài 9

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 1-9

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 2

Chặng 2 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 9 bài thi và 2 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bài 1

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-1

Bài 2

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-2

Bài 3

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-3

Bài 4

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-4

Bài 5

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-5

Bài 6

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-6

Bài 7

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-7

Bài 8

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-8

Bài 9

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-9

Nhiệm vụ phụ 1

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-10_1

Nhiệm vụ phụ 2

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 2-11

Cấp Thiếu Nữ – Chặng 3

Chặng 3 của cấp Thiếu Nữ bao gồm 12 bài thi và 1 nhiệm vụ phụ. Dưới đây là kết quả đạt điểm S của các bài thi trước đó. Các bạn có thể thực hiện theo hoặc tham khảo để nhận được điểm đánh giá cao hơn.

Bài 1

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-1

Bài 2

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-2

Bài 3

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-3

Bài 4

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-4

Bài 5

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-5

Bài 6

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-6

Bài 7

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-7

Bài 8

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-8

Bài 9

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-9

Bài 10

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-10

Bài 11

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-11

Bài 12

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-12

Nhiệm vụ phụ

Hướng dẫn chơi Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi - Chang 3-13

Tổng hợp từ ngoisao.360play.vn

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: