Bang hội

Bang hội trong Chinh Đồ 1 Mobile được chia làm ba phần gồm: thông tin bang hội, quản lý bang hội và hoạt động bang hội.

Thông tin bang hội:

Có thể kiểm tra tên bang hội, tên bang chủ, cấp bang hội, số lượng gia tộc, quỹ giao tộc, phí bảo trì, thông báo bang hội…

Bang hội trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 1

Phát động đoạt thành: Bang chủ sau khi phát động đoạt thành với bang hội quốc vương, nếu bang hội này đánh bại đại tướng hội ấn của bang hội quốc vương, thì bang chủ bang đó trở thành quốc vương.

Rời bang hội: Chỉ giành cho tộc trưởng gia tộc nhấp.

Bản đồ bang hội: Chỉ có bang chủ mới có thể yêu cầu mở bản đồ bang hội.

Quản lý bang hội:

Bang chủ thông qua giao diện này quản lý gia tộc trong bang hội cũng như xử lý yêu cầu gia nhập bang của gia tộc bang này.

Bang hội trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 2

Hoạt động bang hội:

Bang chủ có thể phát động hoạt động bang hội chiến trong thời gian mở hoạt động.

Bang hội trong Chinh Đồ 1 Mobile - Ảnh 3